Vendime te Bordit te Administrimit

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit :

 

Urdher i perbashket RASH -- QSHA 2019

 

Udhezimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL

 

Urdheri nr 17 dt 30.07.2019