Vendime te Bordit te Administrimit

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit :

Urdher i perbashket RASH -- QSHA 2019

Udhzimi nr. 10 date 15.05.2019 Pranimet ne IAL

       Udhëzimi nr 13 

Udhezimi nr 15 dt 19 maj 2017

Udhëzimi nr. 18, datë 16.08.2017, “Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15, datë 19.05.2017”

     Udhëzimi nr. 18/b                          dhe    Udhëzimi nr. 19/b

    Udhezimi nr 22  per transferimet            dhe    Udhezimi nr 17/b

Udhëzimin nr. 24, datë 07.10.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.