Udhezime per studentet e rinj

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit :

       Udhëzimi nr 13 

Udhezimi nr 15 dt 19 maj 2017

Udhëzimi nr. 18, datë 16.08.2017, “Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15, datë 19.05.2017”

     Udhëzimi nr. 18/b                          dhe    Udhëzimi nr. 19/b

    Udhezimi nr 22  per transferimet            dhe    Udhezimi nr 17/b

 

Udhëzimin nr. 24, datë 07.10.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.


PORTALI I MATURANTIT

                Matura shteterore