Studimet Pasuniversitare "Master"

Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  "Master" me kohe te plote:

1.      " Master" në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi 

2.       "Master" në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë-Letersi 

3.       "Master" në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm te Ulet në Gjuhë Angleze 

4.       "Master" në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë dhe Qyteterim  Italian

5.       "Master" në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek

6.      " Master" në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Informatikë

7.       "Master" në Mësuesi për Arsimin e Mesem te Ulet  në Matematikë-Fizikë

8.       Programi i Studimeve "Master" ne Mesuesi per Arsimin e Mesem te Ulet ne Biologji-Kimi

Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  "Master Profesional" me kohe te plote:

9.       "Master Profesional" në Administrim Publik

10.   "Master Profesional" në Kontabilitet-Financë

11.  " Master Profesional" në Turizëm

Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  "Master Profesional" me kohe nje vjecar:

MasterProfesional " në Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhë Greke

Master Profesional" në Mësuesi Ndihmes ne Edukimin Gjitheperfshires

Master Profesional" në Mësuesi per Arsimin Fillor Klasa I-V

Programet e  studimit te  Ciklit te dyte  "Master i Shkencave" me kohe te plote:

     Master i shkencave ne Arkeologji dhe Administrimi i Pasurive Arkeologjike

      Master i shkencave ne Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI