Seria "Matematika dhe Shkencat e Natyres"

  

 ISSN   2226 - 082X

Që nga viti 2004 Periodiku “Kërkime Universitare” i Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës botohet në dy seri,

përkatësisht, me titujt e mëposhtëm :

      

     Periodik “Matematika dhe Shkencat e Natyrës

     Journal “Mathematics and Natural Sciences

 

     Periodik “Shkencat Shoqërore, të Edukimit dhe Ekonomike

     Journal “Social, Economics and Educations Sciences

Qëllimi

      PeriodikuKërkime Universitare” : Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës” boton artikuj kërkimor-shkencor origjinal dhe artikuj informues, studimorë, analizues me cilësi të lartë në gjithë fushat e matematikës së pastër teorike dhe të zbatuar, shkencave kompjuterike, biologjisë, fizikës, kimisë etj.  Artikujt i nënshtrohen procesit të reçensës.

      Periodiku synon të veprojë si një forum ndërdisiplinar për matematikën dhe shkencat e natyrës dhe zbatimet e tyre.

Bordi i redaksise

Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtorë

Redaksia e Periodikut “Kërkime Universitare” , Seria “Matematika dhe Shkencat e Natyrës”  të Universitetit “E.Çabej” të Gjirokastrës, ju fton të dërgoni dorëshkrimet dhe punimet tuaja shkencore në adresën elektronike të kësaj redaksie:

buletinifshn@uogj.edu.al

 

Në faqen e internetit të këtij periodiku

http://www.uogj.edu.al/index.php?page=seria-matematika-dhe-shkencat-e-natyres

 

mund të gjeni udhëzimet për formatin e dorëshkrimit të artikullit tuaj.

Dorëshkrimet e punimeve, dërguar në mënyrë elektronike në adresën e sipërpërmendur, dhe formatuar sipas udhëzimeve, pranohen për shqyrtim nga Redaksia deri në datën 15 dhjetor 2016.

Nga Redaksia

 

Udhezime per autoret

 

Përmbajtja : Numri 8(2004)  Numri 12(2006) Numri 15(2007) Numri 20(2008) Numri 23(2009) 

                          Numri 26(2010) Numri 29(2010) Numri 31(2011)Numri 35(2012)Numri 38(2014) Numri 40(2015)