Sektori i Burimeve Njerezore

Sektori i Burimeve Njerezore eshte i perbere nga:

  • Specialist i Burimeve Njerezore
  • Specialist Arkive Protokolli Rektorat                                         Kaltrina Meleqi
  • Specialist Statistike Informacioni                                             Lidra Sinoimeri
  • Specialist Mardhenie me Publikun
  • Specialist Sekretari Arkiv i Rektorit dhe Senatit Akademik          Briseda Kamemaj