Diploma Universitare në "Master"

Llojet e diplomave Universitare të Ciklit të Dytë "Mater Profesional"

Diplomë Universitare "Master Profesional" në  Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në :

1.       Histori-Gjeografi ,me profil minor në Edukatë Shoqërore

2.       Gjuhë-Letersi Shqipe , me profil minor në Gjuhën Italiane

3.        Gjuhë Angleze , me profil minor në Gjuhën Shqipe

4.        Gjuhë dhe Qyteterim  Italian , me profil minor në Gjuhën Shqipe

5.       Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek, me profil minor në Lendë Shoqërore

6.        Matematikë-Informatikë , me profil minor në Aftesim Teknologjik

7.       Matematikë-Fizikë , me profil minor në Aftesim Teknologjik

8.       Biologji-Kimi , me profil minor në Edukimi Mjedisor e Teknologjik

9.        Administrim Publik

10.   Kontabilitet-Financë

11.   Turizëm

 

Llojet e diplomave Universitare të Ciklit të Dytë "Mater  i Shkencave"


Diplomë Universitare "Master i Shkencave" në Arkeologji dhe Administrimi i Pasurive Arkeologjike

      Diplomë Universitare "Master i Shkencave" në Mesuesi per Arsimin Fillor Kl. I-VI