Print this page

Personeli akademik

 1. Prof. dr. Liljana  Recka             lrecka@uogj.edu.al
 2. Prof. asoc. dr. Ilir  Bozgo            ibozgo@uogj.edu.al
 3. M.Sc. Margarita  Hido              mhido@uogj.edu.al
 4. M. Sc. Yllka  Mullaj                 ymullaj@uogj.edu.al
 5. M. Sc. Zhuljeta  Cinga            zhcinga@uogj.edu.al
 6. M. Sc. Agim    Cela                acela@uogj.edu.al
 7. M. Sc. Mimoza  Carka            mcarka@uogj.edu.al
 8. Petro Ikonomidhi                   pikonomidhi@uogj.edu.al
 9. Sefer  Jupaj                         sjupaj@uogj.edu.al
 10. Gjergji  Spiri                         gjspiri@uogj.edu.al
 11. Llambi Margariti                    llmargariti@uogj.edu.al
 12. Elvira Barka                         ebarka@uogj.edu.al
 13. Jorgjia  Cano                       jcano@uogj.edu.al
 14. Loreta Mamani                          lmamani@uogj.edu.al

 

  STAFI  I  DEMM      (  2011 – 2012 ) 

Nr

Emri,mbiemri

Titulli/grada

Detyra funksionale

Fushat e Mësimdhënies & kërkimit

1

Ilir  Bozgo

Prof.as.Dr

Përgj.Depart.

Psikol. Shkollore,  Etika e Mesuesit

2

Liljana Recka

Prof.   Dr

Zv.rektor

Psikol. Zhvillimi dhe Edukimi

3

Margarita Hido

Docent

 

Metodol. Mësimdhënieje/ Edukim Special

4

Mimoza  Carka

Docent

 

Vlerësimi në arsim/ Eduk.Qyt.Demokrat.

5

Agim  Cela

Docent

 

Puna kërk. në arsim/ Hist.Mend. Ped.

6

Zhuljeta  Cinga

Msc. në  Pedagogji

 

Psikol. Zhvillimi dhe Edukimi

7

Yllka  Mullaj

Docent

 

Teoria dhe Sociologjia e Edukimit

8

Gjergji  Spiri

Docent

 

Edukim muzikor. Metodol.  e mësim.

9

Petro Ikonomidhi

Docent

 

Metodol. e mësimdh. në artet figurative në CU & Parashk.

10

Harallamb Margariti

Docent

 

Metodol. e mësimdh. në artet figurative në CU & Parashk

11

Sefer  Jupaj

Lektor

 

Metodol. e   Ed.Fizik & lojra në CU

12

Elvira  Barka

Lektor

 

Metodol.  e  Ed.Fizik & lojra në  Parashk

13

Jorgjie  Cano

Lektor

 

Filozofi Arsimi

 14

Loreta  Mamani

Lektor

 

Te menduarit kritik  AEDP Praktike pedagogjike