Plani mesimor per programet e studimit te ciklit te dyte

Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm të Ulët në Histori-Gjeografi 

[MHGJE-G]  Mësuesi në arsimin e mesëm të ulët në Histori-Gjeografi  [MP]

Plan Mësimor Master Histori Gjeografi