Kryesekretaret

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

        Trëndafile Buci

     tbuci@uogj.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

        Lumturi Shosha

     lshosha@uogj.edu.al


Fakulteti Ekonomik

      Majlinda  Rafti  

      mrafti@uogj.edu.al