Kriteret e pranimit ,Kuotat e pranimit

Klikoni  per :

  Kriteret e pranimit ,nota mesatare, pesha specifike sipas lendeve 2019-2020 

Kuotat e pranimit për të gjitha Ciklet e studimit për  vitin akademik 2018 - 2019

Mund të informoheni me udhezimet:

Udhezimi nr 22  dt 22 qershor 2018

Udhëzimi nr. 18, datë 21.05.2018, “Procedurat e aplikimit dhe  regjistrimit ne institucionet e arsimit te larte per vitin akademik  2018-2019”

Udhezimi nr 26 dt.30.07.2018 per disa shtesa per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet  e ciklit te pare te studimeve.