Kerkime/Studime

FAKULTETI  EDUKIMIT DHE SHKENCAVE  SHOQERORE

DEPARTAMENTI I EDUKIMIT DHE METODOLOGJISE SE MESIMDHENIES

 FUSHAT  E   INTERESIT  NE  KERKIMIN  SHKENCOR

1. Edukimi gjate gjithe jetes.

-                           Problematikat dhe pervojat e edukimit te vazhdueshem ne plan te pergjithshem. Format e organizuara dhe jo te organizuara. Lidhja e te mesuarit gjate gjithe jetes me tregun e punes dhe zhvillimin teknologjik bashkekohor.

-                           Formimi dhe zhvillimi profesional i mesuesve si aspekt i rendesishem i te mesuarit gjate gjithe jetes. Legjislacioni, praktikat konkrete, politikat e zhvillimit.

 

2. Edukimi nderkulturor. 

-                           Plani global, rajonal, lokal. Edukimi ne nje shoqeri multikulturore.. Dimensioni social dhe edukativ.

-                           Dimensioni nderkulturor ne sistemin e edukimit dhe praktiken e institucioneve edukative ne rajon ( curricula shkollore, praktike, politika arsimore etj.)

-                           Edukimi nderkulturor dhe proceset e integrimit ne edukim ne procesin e pergatitjes se mesuesve.

-                             Proceset nderkulturore tek emigrantet

 

3. Zhvillimi i sistemit dhe i curriculave per pergatitjen e mesuesve ne arsimin e larte sipas sistemit te Bolonjes. 

-                           Tranformimet ne sistemin e formimit te mesuesve per nivele dhe cikle te ndryshme

-                           Zhvillimi i curriculave dhe i mesimdhenies

 

4. Gjitheperfshirja ne edukim.

Edukimi dhe arsimimi i femijeve me nevoja te vecanta. Problematikat e diagnostikimit , permbajtjes dhe metodave te punes me ta.

 

5. Psikologjia  dhe  Shkolla. 

Problematika  psikosociale e marredhenieve ndermjet komponenteve ne procesin mesimor edukativ  dhe ndikimi i tyre ne cilesine e mesimdhenies dhe te nxenit. Motivimi. Menaxhimi i klases. Etika e sjellljes. Problematika moshore dhe individuale. Fushat e veprimit te psikologeve shkollore. Etj.