Program tansparence dhe Flete palosje

Mund te informoheni mbi program transparence duke klikuar me poshte :

PROGRAM TRANSPARENCE