Guida e studimeve-arsimi fillor

                                                                                      guida e studimit

 • LENDA: FORMIM GJUHESOR (viti 1)
 • LENDA: FORMIM GJUHESOR 2  (viti 1)
 • LENDA: MATEMATIKE (viti 1)
 • LENDA: HISTORI E POPULLIT SHQIPTAR (viti 1)
 • LENDA: GJEOGRAFI E SHQIPERISE (viti 1)
 • LENDA: HYRJE NE PSIKOLOGJI (viti 1)
 • LENDA: PSIKOLOGJI ZHVILLIMORE (viti 1)
 • LENDA: EDUKIM FIZIK 1 (viti 1)
 • LENDA: SHPREHI MUZIKORE (viti 1)
 • LENDA: MATEMATIKE 2 (viti 1)
 • LENDA: PUNE DORE (viti 1)
 • LENDA: EDUKIM FIGURATIV (viti 1) 
 • LENDA: GJUHE E HUAJ 1 (viti 1)
 • LENDA: PRAKTIKE PEDAGOGJIKE (viti 1)
 • LENDA: FORMIM GJUHESOR 3 (viti 2)
 • LENDA: PRAKTIKUM I GJUHES SHQIPE ( Drejtshkrim) (viti 2)
 • LENDA: PSIKOLOGJI E EDUKIMIT (viti 2) 
 • LENDA: PSIKOLOGJI SOCIALE (viti 2) 
 • LENDA: LETERSI SHQIPE (viti 2) 
 • LENDA: TEORI DHE FILOZOFI E EDUKIMIT (viti 2)  
 • LENDA: METODOLOGJI E MESIMDHENIES (viti 2) 
 • LENDA: BIOLOGJI DHE DIDAKTIKE (viti 2)  
 • LENDA: EDUKIM FIZIK (viti 2) 
 • LENDA: MUZIKE E DIDAKTIKE (viti 2)  
 • LENDA: VIZATIM DHE DIDAKTIKE (viti 2) 
 • LENDA: EDUKIM FIZIK E DIDAKTIKE (viti 2) 
 • LENDA: DIDAKTIKA E MATEMATIKES (viti 2) 
 • LENDA: PUNEDORE E DIDAKTIKE (viti 2) 
 • LENDA: PRAKTIKE PEDAGOGJIKE (viti 2) 
 • LENDA: FIZIKE DHE DIDAKTIKE (viti 2) 
 • LENDA: GJUHE E HUAJ  II (viti 2) 
 • LENDA: INFORMATIKE (viti 2) 
 • LENDA: KIMI (viti 2) 
 • LENDA: PSIKOLOGJI KOMUNIKIMI (viti 3)
 • LENDA: HISTORI E MENDIMIT PEDAGOGJIK (viti 3)
 • LENDA: DIDAKTIKA E HISTORISE (viti 3)
 • LENDA: DIDAKTIKA E GJUHES DHE LEXIMIT (viti 3)
 • LENDA: MENDIMI KRITIK NE LEXIM E SHKRIM (viti 3)
 • LENDA: EDUKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT (viti 3)
 • LENDA: LETERSI PER FEMIJE (viti 3)
 • LENDA: VLERESIMI NE ARSIM (viti 3)
 • LENDA: MJETE AUDIOVIZIVE (viti 3)
 • LENDA: ADMINISTRIM E DREJTIM ARSIMI (viti 3)
 • LENDA: ANATOMI E HIGJENE (viti 3)
 • LENDA: ETIKA E MESUESIT (viti 3)
 • LENDA: DIDAKTIKA E EDUKATES SHOQERORE (viti 3)
 • LENDA: EDUKIM SPECIAL (viti 3)
 • LENDA: METODOLOGJIA E KERKIMIT PEDAGOGJIK (viti 3)
 • LENDA: SHKOLLAT ME KLASA TE BASHKUARA (viti 3)
 • LENDA: PRAKTIKE PEDAGOGJIKE (viti 3)