Fakulteti i Shkencave te Natyres

Fakulteti i Shkencave te Natyres (F.SH.N) realizon pergatitjen e specialisteve me arsim te larte ne disiplinat matematike, informatike, fizike, dhe Biologji-Kimi. Gjithashtu ne kete fakultet realizohet dhe pergatitja e infermiereve me arsim te larte. Personeli akademik i ketij fakulteti ndihmon dhe fakultetet e tjera ne drejtim te realizimit te disiplinave qe mbulohen nga personeli akademik i ketiij fakulteti.

Ne strukturen e fakultetit perfshihen tre departamente:

  • Departamenti i Matematikes dhe Informatikes
  • Departamenti i Fizikes 
  • Departamenti i Infermierise
  • Departamenti i Biologjise dhe Kimise

Pas mbarimit te studimeve fakulteti leshon keto Diploma:

1. Diplome e nivelit te pare ne matematike-informatike

2. Diplome e nivelit te pare ne matematike-fizike me profil matematike

3. Diplome e nivelit te pare ne matematike-fizike

4. Diplome e nivelit te pare ne biologji-kimi

5. Diplome e nivelit te pare ne infermieri te pergjithshme

 

Gjithashtu Fakulteti i Shkencave te Natyres ne bashkepunim me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqerore, realizon dhe pergatitjen e mesuesve per ciklin e larte te arsimit baze (CLAB) ne lendet matematike-informatike, matematike-fizike dhe biologji-kimi nepermjet Programeve te Studimit Master te Nivelit te Pare (MNP). Ne perfundim te ketyre programeve MNP fakulteti leshon keto diploma :

1. Master i Nivelit te Pare ne Mesuesi per Ciklin e Larte te Arsimit baze ne lendet Matematike-Informatike.

2. Master i Nivelit te Pare ne Mesuesi per Ciklin e Larte te Arsimit baze ne lendet Matematike-Fizike.

3. Master i Nivelit te Pare ne Mesuesi per Ciklin e Larte te Arsimit baze ne lendet Biologji-Kimi.