Fakulteti Ekonomik

Per vitin akademik 2017 -2018 eshte firmosur hapja e njesise kryesore

          "Fakulteti Ekonomik".

Kjo bazuar në     Urdhërin nr. 126  dt 20.03.2017 për hapjen e njësisë kryesore

"Fakulteti Ekonomik" të Universitetit "Eqrem Çabej" Gjirokastër.