Departamenti i Infermierise

 Ketu mund te informoaheni me te dhenat per kete departament:

Stafin drejtues

Grupet mesimore kerkimore

Programet e studimit

Personelin akademik

Programet e studimit universitare dhe pasuniversitare kerkimore dhe laboratoret