Departamenti i Fizikes

Departamenti i Fizikes

Ju ofron informacionin e nevojshem ne lidhje me :

organet drejtuese

grupet mesimore dhe kerkimore

programet e studimit dhe

personelin akademik

historiku