Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit

Ketu mund te informoheni rreth departamenit Politikave Ekonomike  dhe Turizmit

Per çdo pyetje ju mund mund te kontaktoni ne adresat e e-mail-eve te personelit akademik te departamentit.

Përgjegjës  njesise baze  te Departamentit                          

 Dr. Daniela Qiqi                     dqiqi@uogj.edu.al