Dekanet

 

Dekanët e Fakulteteve
 
 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës                                              
Prof. asoc. Selfo Oruçi

e-mail: dekanifshn@uogj.edu.al
            selfo.oruci@yahoo.com
 Fakulteti Ekonomik

 
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Prof.  dr. Gezim Sala

e-mail: dekanifeshsh@uogj.edu.al
             gezimsala@yahoo.com