Deget

Mod. 1      Gjuhe shqipe   1

Mod.2.     Gjuhe shqipe    2

Mod. 1     Matematike      1

Mod.2      Matematike     II

Histori  Kombetare dhe Metodologji

Teori dhe ushtrime per Gjeografine

Hyrje ne Psikologji 

Psikologji   Zhvillimi

Psikologji  Edukimi

Edukim  Muzikor dhe Metodologji

Psikologji  Shkollore

Edukim Figurativ dhe Metodologji      

Mod. 1      Punedore

         Mod. 2       Vizatim

Teori  Edukimi

Metodologji e Mesimdhenies

Teori dhe Ushtrime per Biologjine 

Letersi per Femije

Kujdesi per Vehten

Didaktika e Edukimit Fizik dhe Lojrave levizore

Didaktika  e Matematikes

Didaktika  e Gjuhes dhe e Leximit

Teknologji   Informacioni

Edukim Qytetar Demokratik

Histori e Mendimit Pedagogjik

Teori dhe ushtrime ne Fizike 

Teori dhe ushtrime ne  Kimi

Etika e profesionit te mesuesit

Vleresimi ne arsim

Edukim Special

Metodologjia e Kerkimit Shkencor Pedagogjik

Puna me klasa te bashkuara

Te menduarit  kritik 

Edukimi me te drejtat e njeriut.

Edukim teknologjik

Administrim dhe drejtim arsimi

Praktike Pedagogjike