Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore


Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore:

Violeta Serjani

vserjani@uogj.edu.al

tel. i brendshem  205


Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore ka ne varesi:

Zyren Juridike         dhe            Sektorin e Burimeve Njerezore.