tel. 0035584263408

e-mail:  rektori@uogj.edu.al

            tel.i brenshem  350