Ligji për Arsimin e Lartë

Strategjia e Universitetit

Kerkimi_Shkencor
RREGULLORE E UGJ 2016.doc      Rregullore e Brendshme

Statuti i UGJ 2016                                       Statuti i UGJ 2011

Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale

Vendimi nr. 777   Vendimi nr. 778    Vendimi nr. 779   Vendimi nr. 780    

Vendimi nr. 781    Vendimi nr. 783     Vendimi nr. 784         date  26.12.2018