Ligji për Arsimin e Lartë

Strategjia e Universitetit

Kerkimi_Shkencor
RREGULLORE E UGJ 2016.doc      Rregullore e Brendshme

Statuti i UGJ 2016                                       Statuti i UGJ 2011

Rregullorja për mbrojtjen e të dhënave personale