Nga organograma e Universitetit :

Kemi drejtoritë dhe shërbimet ose zyrat e shërbimeve me specialistët përkatës.