Kriteret e pranimit ,nota mesatare, pesha specifike sipas lendeve


Kuotat e pranimit për të gjitha Ciklet e studimit për  vitin akademik 2017 - 2018

VEPRIMTARI MBI "DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE"     Fletepalosje 

              DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE

      FOTO NGA  VEPRIMTARIA MBI "DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE"

                      PORTALI I MATURANTIT

                                     Matura shteterore