Departamenti  i gjuhëve të huaja , në bashkëpunim me departamentin e edukimit e të  metodologjisë së mësimdhënies ofron programet e studimit:

-Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze dhe

-Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane 

Në përfundim të studimeve për " Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze" jepet diploma e mëposhtme: "Master profesional"

Në përfundim të studimeve për " Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane" jepet diploma e mëposhtme: "Master profesional"

Programi i Studimeve Master
  Profesional:

 

 

Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Gjuhë Angleze [MP]