Gjuhë Angleze [BA]

[GJI-A]  Gjuhë Italiane [BA]


Plani mesimor  Bachelor ne Gjuhe Angleze

 

Plani mesimor  Bachelor ne Gjuhe Italiane