Departamenti i gjuhëve të huaja ofron:

-Program studimi të Ciklit të parë universitar në Gjuhë angleze dhe

-Program studimi të Ciklit të parë universitar në Gjuhë italiane

Në përfundim të ciklit të parë të studimeve  jepet diploma e mëposhtme: 

- Diplomë e Nivelit  I  BACHELOR në gjuhë angleze dhe

- Diplomë e Nivelit  I  BACHELOR në gjuhë italiane

Departamenti  i gjuhëve të huaja , në bashkëpunim me departamentin e edukimit e të  metodologjisë së mësimdhënies ofron programet e studimit:

-Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze dhe

-Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane 

 

Në përfundim të studimeve për " Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Angleze " jepet diploma e mëposhtme: "Master profesional"

Në përfundim të studimeve për " Master Profesional në Mësuesi për AMU në Gjuhë Italiane " jepet diploma e mëposhtme: "Master profesional"

 

Gjuhë Angleze [BA]

[GJI-A]  Gjuhë Italiane [BA]

Plani mesimor  Bachelor ne Gjuhe Angleze

 Plani mesimor  Bachelor ne Gjuhe Italiane

 

Programi i Studimeve Master  Profesional:

Mësuesi për arsimin e mesëm te ulet në Gjuhë Angleze [MP]