Dr. MIMOZA CARKA        mcarka@uogj.edu.al       PERGJEGJESE E NJESISE BAZE  

  1. Dr. LORETA MAMANI                  (Lektor)           lmamani@uogj.edu.al            PERGJEGJESE
  2. Doc. MSc. MARGARITA HIDO      (Lektor)              mhido@uogj.edu.al        
  3. MSc.  Valbona  Caushi             (As Lektor)          vcaushi@uogj.edu.al
  1. MSc. ZHULJETA LILO

(As Lektor) 

zlilo@uogj.edu.al       PERGJEGJESE  

  1. Doc.MSc. GJERGJI SPIRI

(Lektor)

gspiri@uogj.edu.al

  1. Doc.MSc.HARALLAMB MARGARITI

(Lektor)

lmargariti@uogj.edu.al

  1. MSc. ELVIRA BARKA   

(As Lektor)

ebarka@uogj.edu.al

  1. MSc. Arjan Pano

(As Lektor)

apano@uogj.edu.al

  1. MSc. Aida Sotiri    

(As Lektor)

asotiri@uogj.edu.al