Mund te klikoni:

 Njoftim per shtyrje afati bursa dhe perjashtim nga tarifa

PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN 2015-2016 

PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN 2016-2017 

Perjashtim nga pagesa e tarifes se shkollimit

VKM nr.269

Ju lutemi referojuni VKM te legjislacinit:

Vendimi nr. 777   Vendimi nr. 778    Vendimi nr. 779   Vendimi nr. 780    

Vendimi nr. 781    Vendimi nr. 783     Vendimi nr. 784         date  26.12.2018