Guidelines for students

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit .

Udhëzimi nr 13

Udhezimi nr 22

Udhëzimin nr. 24, datë 07.10.2016.

                     PORTALI I MATURANTIT

                                          Matura shteterore


                                   Copyright © 2017  University “Eqrem Çabej”. All rights are protected.