Guidelines for students

Ju mund të informheni me udhezimet  e Ministrise së Arsimit .

Udhezimi nr 15 dt 19 maj 2017

Udhëzimi nr. 18, datë 16.08.2017, “Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15, datë 19.05.2017”

Udhëzimi nr 13


     Udhëzimi nr. 18/b                          dhe    Udhëzimi nr. 19/b

    Udhezimi nr 22  per transferimet            dhe    Udhezimi nr 17/b

Udhëzimin nr. 24, datë 07.10.2016.

PORTALI I MATURANTIT

                                                                         Matura shteterore