Tariffs and Payments

Tarifs and payments.

You can click here about:

Tuition Fee for academic year 2015-2016 

Tuition Fee for academic year 2016 - 2017

Perjashtim nga pagesa e tarifes se shkollimit

3-Tarifa për sistemin Part-Time Viti i  IV  për cdo degë  program i parë studimi:

( VKM.Nr.1113 datë 13.11.2009)

  • Histori –Gjeografi -                             38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Financë – Kontabilitet                        33.750+1700=  35.450lekë
  • Biologji – Kimi                                   72.000+1700=  73.700lekë
  • Cikli I Ulët                                          38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Cikli Ulët Parashkollor                        38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Matematikë – Fizika               27.000+1700=   28.700lekë
  • Gjuhë – Letërsia                                  38.280+ 1700 =  39.980  lekë
  • Administrim Publik                             33.750+1700=  35.450lekë
  • Menaxhim Turizëm                             33.750+1700=  35.450lekë 

 4-Tarifa për sistemin Part-Time Viti i  IV për cdo degë  program i  dytë  studimi

( VKM.Nr.1113 datë 13.11.2009)

·         Histori –Gjeografi -                      49.500+ 1700= 49.700 leke          

·         Financë – Kontabilitet -            49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Biologji – Kimi                           49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Cikli I Ulët                                   49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Cikli Ulët Parashkollor             49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Matematikë – Fizika                  49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Gjuhë – Letërsia                         49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Administrim Publik                   49.500+ 1700= 49.700 leke         

·         Menaxhim Turizëm                   49.500+ 1700= 49.700 leke         

III-TARIFA PËR SISTEMIN  PART – TIME :MASTER PROFESIONAL

  VITI I 2012-2013 Sipas VKM.  Nr 646 date 19.09.2012 

-          1- Master professional : Viti akademik 2012-2013

-          Mesuesi Arsim i Mesem  me profil  minor:

-          Matematik Fizike- me profil aftesim Teknologjik):68.130+2400=  70.530 lek

-          Biologji-kimi  me profil edukim mjedisor e teknologjik: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Gjuhe Letersi  me profil gjuhe Italiane: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Histori-Gjeografi me profil Edukate shoqerore: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Kontabilitet finance: 68.130+2400=  70.530 lek

-           Administrim Publik: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Turizem: 68.130+2400=  70.530 lek

-          Tarifa per cdo kredit :757 lek

 

    Masteri Shkencor :120 kredite

    Masteri Profesional :90 Kredite

    Sistemi Part-Time : 180 kredite