Student Service Sector

Ne shkurt te 2004 u krijua Qendra e Keshillimit dhe Informimit Studentor ne Gjirokaster (QKIS), e cila eshte ngritur dhe mbeshtetet financiarisht nga Programi i RINISE i Fondacionit SOROS. Qendra eshte vendosur prane Universitetit te Gjirokastres. Kjo Qender eshte pajisur me te gjithe elementet e nevojshem qe bejne te mundur realizimin e keshillimit per studentet . Qendra ka ne perberje te saj nje seri kompjuterash te lidhur ne rrjet, akses ne Internet, e-mail dhe mjaft sherbime te tjera qe lidhen me to.

Ne shkurt te 2004 u krijua Qendra e Keshillimit dhe Informimit Studentor ne Gjirokaster (QKIS), e cila eshte ngritur dhe mbeshtetet financiarisht nga Programi i RINISE i Fondacionit SOROS. Qendra eshte vendosur prane Universitetit te Gjirokastres. Kjo Qender eshte pajisur me te gjithe elementet e nevojshem qe bejne te mundur realizimin e keshillimit per studentet . Qendra ka ne perberje te saj nje seri kompjuterash te lidhur ne rrjet, akses ne Internet, e-mail dhe mjaft sherbime te tjera qe lidhen me to.

QKIS ka si qellim kryesor te ndihmoje studentet nepermjet informacionit, trajnimit dhe keshillimit per mundesite e arsimit te larte brenda dhe jashte vendit, si dhe ti ofroje informacion dhe lehtesira gjate studimeve. Qendra eshte e hapur per te gjithe studentet dhe nxenes e shkollave te mesme te cilet duan te ndjekin studimet e larta jashte vendit dhe ata qe duan te studiojne ne fakultetet shqiptare. QKIS organizon gjate gjithe vitit kurse kompjuterash, secili me kohezgjatje nje muaj, 3 here ne jave. Ne keto kurse gjate nje vit aktiviteti te Qendres jane trajnuar rreth 90 te rinj me njohurite baze te perdorimit te kompjuterit. Ne dispozicion te qendres ne keto trajnime kane qene instruktore te kualifikuar, pedagoge te universitetit. Gjithashtu, ne dispozicion te te rinjve eshte nje rrjet modern kompjuterik i cili ofron pervec te tjerash edhe nje databaze te fuqishme multimedial me informaione te ndryshme historike, didaktike etj.

QKIS ne cdo fund vere organizon edhe kurse pergatitore parauniversitare te cilat synojne te ndihmojne pergatitjen e nxenesve-studenteve te ardhshem qe konkurojne per shkollat e larta dhe qe pritet te fillojne studimet ne to. Gjate ketyre kurseve jane trajnuar rreth 55 te nxenes te shkollave te mesme. Kryesisht keto trajnime jane kryer per lenden e matematikes nga pedagoge te Universitetit te Gjirokastres.

QKIS organizon gjithashtu gjate gjithe vitit shkollor edhe kurse per gjuhet e huaja si dhe takime informative punedhenes-student apo dhe takime informative me nxenes te shkollave te mesme dhe studente. Ne to, pervec informacioneve te ndryshme me interes per nxenesit, ata jane informuar hollesisht lidhur me problemin e perfitimit te bursave ne shkollat e larta si dhe dokumentacionin qe duhet plotesuar, ndersa studentet jane informuar me mjaft informacione qe lidhen me studimet e tyre si p.sh. njohja me rregulloren e studimeve etj. QKIS-ja ka ne perberje te saj nje staf te kualifikuar qe lehteson punen e frekuentuesve te saj dhe u vjen ne ndihme atyre me keshillim dhe informim te shumellojshem.

QKIS eshte e vendosur prane Godines se Bibliotekes, ne katin e II.

 

Dean of Students

      Specialisti i keshillimit te karrieres

Specialist of Alumni & continues education Florida Bano       fbano@uogj.edu.al

Students should frequent these spaces to get support for their needs in order to navigate and search info about their Assigments and Tasks
All spaces are equipped with internet access, wireless video projector and Tv Screen

About Sdudent Service Sector and  ALUMNI will be informed in the  following links:


·  ALUMNI activities

·  ALUMNI Database

·  Agreements

·  ALUMNI and Q.K.I.S working spaces