Notifications

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë”  është një konkurs që  Banka e Shqipërisë organizon për studentët shqiptarë brenda dhe jashtë vendit. Studentët që ndjekin vitin e fundit të universitetit, masterin apo doktoraturën në lëndën e ekonomisë apo financës, mund të përdorin diplomat e tyre edhe për të marrë pjesë në këtë konkurs. Kjo nismë e Bankës Qendrore synon të nxisë studentët të ndërmarrin studime të thelluara në fushën e bankingut qendror dhe të ekonomisë, në përgjithësi. Gjithashtu, ajo është një përpjekje për të ndërgjegjësuar më tepër opinionin publik mbi rëndësinë e thithjes së elementëve premtues në Shqipëri, dhe punësimit të atyre që aspirojnë zhvillim dhe karrierë.

Banka e Shqipërisë e jep këtë çmim që prej vitit 2006, sipas ndarjes së mëposhtme:  

  1. Çmimi i parë  250.000 lekë
  2. Çmimi  i dytë 200.000 lekë
  3. Çmimi  i tretë 150.000 lekë

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.

                              Plotësimi pyetësorit   deri ne dt. 24.04.2017

  Portali maturantit kliko linkun:        PORTALI I MATURANTIT

Klikoni  per :  Kriteret e pranimit ,nota mesatare, pesha specifike sipas lendeve 

Njoftim per regjistrim ne raundin e dyte te kandidateve fitues. Klikoni mbi linkun: 

Njoftim per regjistrim ne raundin e dyte te kandidateve fitues

                                          Gjirokastër,më 03.11.2016

NJOFTIM

Njoftohen te gjithe maturantet qe e kane mesataren 6, te cilet nuk kane qene fitues ose nuk kane aplikuar ne nje program studimi prane Universitetit “Eqrem Çabej”, te paraqiten per t’u regjistruar ne nje nga programet e studimit ku jane te interesuar, prane Universitetit tone.

Urdhër

Klikoni: PËR FILLIMIN E PROCESIT TË ZGJEDHJES SË ANËTARËVE PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ” NË BORDIN E ADMINISTRIMIT

Njoftim

Njoftojmë të gjithë studentët jashtë qytetit të Gjirokastrës,  në  pamundësi të  tërheqjes fizike të faturës  për arkëtim  nga arka e Universitetit të shkarkojne këtë faturë për arkëtim  në faqen e Universitetit E. Çabej  për të bërë pagesën e këstit të parë për “Master Profesional “ dhe “Master Shkencor”   pranë çdo banke të nivelit të dytë ose në filialet e Postës Shqiptare në vendet ku ata banojnë.

                                                          Kancelare

                                                         Sotira  Goci

Klikoni per faturat:

Fatura “Master Profesional”

Fatura  “Master  Shkencor”