Head of Secretary

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

        Trëndafile Buci

     tbuci@uogj.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

        Lumturi Shosha

     lshosha@uogj.edu.al


Fakulteti Ekonomik

         Majlinda  Rafti   

        mrafti@uogj.edu.al