Admission Criterea. Admission Quotes

Klikoni  per :

  Kriteret e pranimit ,nota mesatare, pesha specifike sipas lendeve

Kuotat e pranimit për të gjitha Ciklet e studimit për  vitin akademik 2017 - 2018


Mund të informoheni me udhezimet:

Udhezimi nr 15 dt 19 maj 2017

Udhëzimi nr. 18, datë 16.08.2017, “Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15, datë 19.05.2017”

Udhëzimi nr 13

Udhezimi nr 22

Udhezimi nr 23