Information


Kriteret e pranimit ,nota mesatare, pesha specifike sipas lendeve     
Kuotat e pranimit për të gjitha Ciklet e studimit për  vitin akademik 2017 - 2018

 VEPRIMTARI MBI "DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE"    Fletepalosje 

 DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE

 FOTO NGA  VEPRIMTARIA MBI "DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE"

                                                   PORTALI I MATURANTIT

                                                         Matura shteterore