Të dashur studentë e pedagogë!     

Universiteti "Eqrem Çabej" është një institucion i dashur për miq e kolegë nga vendi e bota përreth, për qytetarët dhe intelektualët e Shqipërisë, për të tërë veprimtarët e dijes dhe të shkencës. Universiteti ynë është veçanërisht mikëpritës për të rinjtë dhe për të rejat, për veteranët dhe pionerët e dritës, të cilët i dhanë jetë dhe emër të nderuar për mbi 50-vjet.

Në Universitetin tonë mirëpriten idetë më të reja bashkëkohore, programet përparimtare për zhvillimin e shoqërisë, ambicjet profesionale dhe angazhimet e mirëfillta pedagogjike e shkencore. Në Universitetin tonë takohen dhe përsosen kultura dhe rryma të ndryshme gjithmonë duke respektuar individualitetet historike, të sotmen dhe të ardhmen e seicilit.

Viti i kaluar akademik ka qënë një vit përpjekjesh dhe realizimesh të gjithanshme për të vënë në rrugën e zgjidhjes problemet e shumta të reformimit të shkollës së lartë.Vëmendje e veçantë iu kushtua forcimit të punës mësimore e asaj shkencore, që u materializua në përmirësimet e mëtejshme bashkohore të kurrikulave. Gjatë vitit të kaluar u pasurua e u modernizua më tej baza materialo-didaktike e laboratorike, duke plotësuar më tej kushtet për një punë normale në auditore e bibliotekë. Kualifikimi dhe atestimi i pedagogëve njohu një ngritje të re. Edhe veprimtaria botuese njohu ngritje. Janë botuar mjaft libra të nivelit universitar, parauniversitar e në ndihmë të mësuesve e të shkollës. Qendrat që funksionojnë pranë Universitetit tonë, si ajo për edukimin qytetar demokratik dhe ajo për gjuhën e kulturën angleze, japin një kontribut të veçantë edhe jashtë mureve të universietit, duke forcuar më tej lidhjet me drejtoritë arsimore të rretheve të Jugut dhe me komunitetet e tyre.

Vitin e ri akademik e fillojme me kushte me te mira, me fakultete dhe departamente te konsoliduara. Jane vene ne gadishmeri te gjitha mjediset mesimore e laboratoret dhe eshte punuar per rregullimin e metejshem te mjediseve te jashtme. Pergjithesisht gjate ketij viti akademik, vemendja jone ne menyre te vecante do te perqendrohet ne problemet qe kane te bejne me reformimin e Arsimit te larte, sipas deklarates se Bolonjes.


Me bindjen e plote se gjate ketij viti, se bashku do te shenojme arritje te reja. Le te ndihmojme dhe te duam njeri tjetrin, le te manifestojme kudo nje sjellje qytetare, ashtu sic i ka hije njeriut intelektual dhe te kulturuar.